Szkolenia Kompetencje Menedżerskie

Jesteś Właścicielem, Prezesem, Dyrektorem lub Specjalistą ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego i potrzebujesz wsparcia
dla swojej kadry menedżerskiej?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO MNIE

Po analizie potrzeb oraz aktualnych wyzwań Kadry Menedżerskiej, wspólnie podejmiemy decyzję jaki zakres tematyczny, forma oraz czas będzie dla nich najodpowiedniejszy.

Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie oraz miejscu dogodnym dla Ciebie i Twojej kadry.

mail: kontakt@piotrtyton.pl , telefon 605 150 205

Działy HR często zwracają się o przesłanie przykładowych programów szkoleniowych.
Oto kilka wybranych poniżej


CELE OGÓLNE SZKOLENIA:

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich
 • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą
 • Nabycie umiejętności przygotowywania indywidualnych programów rozwojowych
 • Nabycie umiejętności wystąpień biznesowych oraz autoprezentacji
 • Nabycie umiejętności asertywnej komunikacji
 • Nabycie umiejętności pracy projektowej
 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowościowych
 • Poznanie strategii przywództwa
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznych zespołów
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ UMIELI/WIEDZIELI JAK:

 • Skutecznie zarządzać zespołem
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Wykorzystać narzędzia coachingowe do rozwoju osobistego oraz organizacji 
 • Rozpoznać typy osobowości
 • Dostosować komunikacje do odbiorcy
 • Prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe
 • Zastosować nowoczesne narzędzia  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie
 • Wzbudzić zaangażowanie pracowników
 • Inspirować pracowników do samorozwoju
 • Pobudzać kreatywność
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie 
 • Samodzielnie przygotowywać indywidualne plany rozwoju

KLUCZOWE KOMPETENCJE MEMEDŻERSKIE

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – MODUŁ I

1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia

 • Specyfika pracy na zajmowanym stanowisku
 • Wyzwania stojące przed uczestnikiem szkolenia związane                   

z celami biznesowymi firmy

 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku

MODUŁ II

2.Zarządzanie zespołem

 • Wizja, misja, cele  firmy a praca zespołu
 • Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu   

kierowania

 • Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina
 • Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana
 • Dysfunkcje pracy zespołu – sposoby ich zapobiegania  według

Patric Lencioni

MODUŁ III

3.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się i język wpływu dla menedżerów
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, 

egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów

 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji

DZIEŃ II – MODUŁ IV

4.Motywowanie , wywieranie wpływu

 • Psychologia motywacji człowieka
 • Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu 

indywidualnych celów jednostki

 • Teoria potrzeb Abrahama Maslowa
 • Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga
 • Teoria Davida Mcclallanda

MODUŁ V

5.Efektywność osobista i zespołowa

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia    

skuteczności osobistej 

 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done

MODUŁ VI

6.Aserywność

 • Asertywny menedżer
 • Co to jest asertywność
 • Kiedy stosować asertywność i dlaczego ?
 • Skuteczne stosowanie asertywności w codziennej pracy menadżera – wybrane sytuacje

MODUŁ VII

7.Delegowanie i egzekwowanie zadań

 • Co, komu i dla czego warto delegować?
 • Metoda SMART w delegowaniu obowiązków
 • Zasady delegowania
 • Bariery w delegowaniu
 • Błędy w delegowaniu
 • Proces delegowania 
 • Model rozmowy delegującej

DZIEŃ III – MODUŁ VIII

8.Rozwiązywanie konfliktów

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore
 • Podstawy negocjacji – według W. Ury

MODUŁ IX

9.Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Istota zmiany
 • Trójfazowy model Kurta Lewina
 • Faza I – Przygotowanie zmiany
 • Faza II – Wprowadzeni i realizacja zmiany
 • Faza III – Utrwalenie zmiany

MODUŁ X

10. Case Study

 • Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia

DZIEŃ I    MODUŁ I

1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia

 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku

MODUŁ II

2.Zarządzanie zespołem

 • Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu   

kierowania

 • Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina
 • Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana
 • Dysfunkcje pracy zespołu – sposoby ich zapobiegania  według Patric Lencioni

MODUŁ III

3.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania bez przemocy Marshall B.Rosenberg 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Feedback – metodyka udzielania informacji zwrotnej             

     pozytywnej – „UF” /  negatywnej – „FUKO”

 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów
 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji

DZIEŃ II    MODUŁ IV

4.Motywowanie , wywieranie wpływu

 • Psychologia motywacji człowieka
 • Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu 

indywidualnych celów jednostki

 • Teoria potrzeb Abrahama Maslowa
 • Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga
 • Teoria Davida Mcclallanda

MODUŁ V

5.Efektywność osobista i zespołowa

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia    

skuteczności osobistej 

 • Siedem nawyków skutecznego działania

– Stephen R.Covey

 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen

“Getting Thing Done”

 • Asertywność
 • Delegowanie zadań

MODUŁ VI

6.Rozwiązywanie konfliktów

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore
 • Trudne sytuacje ( zarzadzanie stresem/emocjami)

MODUŁ VII

7. Case Study

 • Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia

Cel szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Nabycie nowych umiejętności oraz narzędzi niezbędnych w codziennej pracy menedżera z zespołem rozproszonym
 • Wypracowanie rozwiązań pracy zespołu rozproszonego spójnych z kulturą organizacyjną panującą w firmie
 • Poprawa skuteczności oraz efektywności pracy zespołu rozproszonego 
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 

UCZESTNIK SZKOLENIA

 • Zgłębi tajniki zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zdobędzie nowe umiejętności oraz narzędzia do sprawnego zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Dowie się jak badać poziom wiedzy, umiejętności oraz postawy niezbędnych do realizacji celów biznesowych niezależnie w jakiej sytuacji się znalazła firma oraz rodzaju pracy i współpracy (w tym przypadku zdalnej). 
 • Będzie wiedział komu i w jaki sposób pomóc w organizacji miejsca oraz sposobu pracy zdalnej 
 • Pozna sposoby tworzenia niezbędnych kanałów komunikacji oraz systemów przepływu informacji
 • Dowie się jak podzielić role, zadbać o rzetelną realizacje powierzonych zadań oraz odpowiedni poziom efektywności 
 • Zwiększy poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa 

MODUŁ I.

WSTĘPNA DIAGNOZA SYTUACJI

 • Aktualna sytuacja firmy – struktura, współpraca – zależność, odpowiedzialność, kanały przepływu informacji
 • Analiza sytuacji w jakiej znalazł się menedżer oraz zespół w stosunku do celów biznesowych firmy
 • Poziom kompetencji i motywacji własnej

MODUŁ II

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

 • Kluczowe aspekty zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Autodiagnoza potrzeb rozwojowych niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym 
 • Kultura organizacyjna firmy a praca zdalna 
 • Kontrakt pracy i współpracy zespołu rozproszonego (podział ról, zasady, cele jednostkowe oraz zespołowe) 
 • Kanały, narzędzia do efektywnej pracy zdalnej 

MODUŁ III

PRACA ZDALNA Z DOMU

 • Home Office – niezbędne wsparcie organizacyjnego (komu, jakie i na jakim etapie pracy?)
 • Work from Home Office – kontrola/nadzór w pracy zdalnej, czy to możliwe? 

MODUŁ IV

EFEKTYWNOŚĆ PRACY W ZESPOLE ROZPROSZONYM

 • Motywatory, demotywatory, rozpraszacze w pracy zdalnej „ z biura domowego”  
 • Zarządzanie czasem, swoim i członków rozproszonego zespołu 
 • Sprawna komunikacja ( język, zasady, kanały, przepływ informacji, kultura feedback )
 • Odpowiedzialność, zaufanie, współpraca  w zespole rozproszonym

EFFECTIVE LEADER

CELE SZKOLENIA

 • Rozwój kompetencji przywódczych 
 • Wzrost efektywności osobistej
 • Nabycie umiejętności skutecznych liderów 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ

 • Skutecznie przejść ścieżkę od menedżera do lidera
 • Stawiać i osiągać cele 
 • Motywować się i swój zespół do działania i rozwoju
 • Efektywnie zarządzać sobą i zadaniami w czasie 
 • Skutecznie  się komunikować 
 • Kreatywnie rozwiązywać konflikty 

MODUŁ I

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA

 • Kompetencje i droga transformacji od menedżera do lidera.
 • Pięć poziomów przywództwa John C. Maxwell 
 • Przywództwo sytuacyjne Ken Blanchard
 • Mental Success

MODUŁ II

PUZLE LIDERA

 • Potęga pewności siebie 
 • Poczucie własnej wartości 
 • Postawa i przekonania 
 • Wizja i cele 
 • 7 nawyków skutecznego działania 
 • Autorytet lidera 

MODUŁ III

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen
 • Delegowanie zadań 

MODUŁ IV

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się i język wpływu
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, 

           egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów

 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji

MODUŁ V

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore
 • Podstawy negocjacji – według W. Ury

Program szkolenia

MODUŁ I

1.Diagnoza uczestnika szkolenia

 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Aktualne największe wyzwania zawodowe ( na zajmowanym stanowisku)
 • Zarządzanie sobą poprzez cele
 • Automotywacja

MODUŁ II

2.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się bez przemocy Marshall B.Rosenberg
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Feedback

MODUŁ III

3.Zarządzanie sobą w czasie i planowanie zadań 

 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done
 • Asertywność
 • Delegowanie

MODUŁ IV

4.Case Study   

 • Case Study wybranych sytuacji przez uczestników szkolenia