Szkolenia Kompetencje Menedżerskie

KLIKNIJ W TEMAT SZKOLENIA KTÓRY CIĘ INTERESUJE – POZNAJ SZCZEGÓŁY, A POTEM SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ mail: piotrtyton@seiro.eu , telefon 605 150 205

CELE OGÓLNE SZKOLENIA:

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich
 • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą
 • Nabycie umiejętności przygotowywania indywidualnych programów rozwojowych
 • Nabycie umiejętności wystąpień biznesowych oraz autoprezentacji
 • Nabycie umiejętności asertywnej komunikacji
 • Nabycie umiejętności pracy projektowej
 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowościowych
 • Poznanie strategii przywództwa
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznych zespołów
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ UMIELI/WIEDZIELI JAK:

 • Skutecznie zarządzać zespołem
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Wykorzystać narzędzia coachingowe do rozwoju osobistego oraz organizacji 
 • Rozpoznać typy osobowości
 • Dostosować komunikacje do odbiorcy
 • Prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe
 • Zastosować nowoczesne narzędzia  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie
 • Wzbudzić zaangażowanie pracowników
 • Inspirować pracowników do samorozwoju
 • Pobudzać kreatywność
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie 
 • Samodzielnie przygotowywać indywidualne plany rozwoju

KLUCZOWE KOMPETENCJE MEMEDŻERSKIE

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – MODUŁ I

1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia

 • Specyfika pracy na zajmowanym stanowisku
 • Wyzwania stojące przed uczestnikiem szkolenia związane                   

z celami biznesowymi firmy

 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku

MODUŁ II

2.Zarządzanie zespołem

 • Wizja, misja, cele  firmy a praca zespołu
 • Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu   

kierowania

 • Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina
 • Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana
 • Dysfunkcje pracy zespołu – sposoby ich zapobiegania  według

Patric Lencioni

MODUŁ III

3.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się i język wpływu dla menedżerów
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, 

egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów

 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji

DZIEŃ II – MODUŁ IV

4.Motywowanie , wywieranie wpływu

 • Psychologia motywacji człowieka
 • Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu 

indywidualnych celów jednostki

 • Teoria potrzeb Abrahama Maslowa
 • Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga
 • Teoria Davida Mcclallanda

MODUŁ V

5.Efektywność osobista i zespołowa

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia    

skuteczności osobistej 

 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done

MODUŁ VI

6.Aserywność

 • Asertywny menedżer
 • Co to jest asertywność
 • Kiedy stosować asertywność i dlaczego ?
 • Skuteczne stosowanie asertywności w codziennej pracy menadżera – wybrane sytuacje

MODUŁ VII

7.Delegowanie i egzekwowanie zadań

 • Co, komu i dla czego warto delegować?
 • Metoda SMART w delegowaniu obowiązków
 • Zasady delegowania
 • Bariery w delegowaniu
 • Błędy w delegowaniu
 • Proces delegowania 
 • Model rozmowy delegującej

DZIEŃ III – MODUŁ VIII

8.Rozwiązywanie konfliktów

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore
 • Podstawy negocjacji – według W. Ury

MODUŁ IX

9.Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Istota zmiany
 • Trójfazowy model Kurta Lewina
 • Faza I – Przygotowanie zmiany
 • Faza II – Wprowadzeni i realizacja zmiany
 • Faza III – Utrwalenie zmiany

MODUŁ X

10. Case Study

 • Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia

DZIEŃ I    MODUŁ I

1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia

 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku

MODUŁ II

2.Zarządzanie zespołem

 • Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu   

kierowania

 • Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina
 • Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana
 • Dysfunkcje pracy zespołu – sposoby ich zapobiegania  według Patric Lencioni

MODUŁ III

3.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania bez przemocy Marshall B.Rosenberg 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Feedback – metodyka udzielania informacji zwrotnej             

     pozytywnej – „UF” /  negatywnej – „FUKO”

 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów
 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji

DZIEŃ II    MODUŁ IV

4.Motywowanie , wywieranie wpływu

 • Psychologia motywacji człowieka
 • Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu 

indywidualnych celów jednostki

 • Teoria potrzeb Abrahama Maslowa
 • Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga
 • Teoria Davida Mcclallanda

MODUŁ V

5.Efektywność osobista i zespołowa

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia    

skuteczności osobistej 

 • Siedem nawyków skutecznego działania

– Stephen R.Covey

 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen

“Getting Thing Done”

 • Asertywność
 • Delegowanie zadań

MODUŁ VI

6.Rozwiązywanie konfliktów

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore
 • Trudne sytuacje ( zarzadzanie stresem/emocjami)

MODUŁ VII

7. Case Study

 • Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia

Cel szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Nabycie nowych umiejętności oraz narzędzi niezbędnych w codziennej pracy menedżera z zespołem rozproszonym
 • Wypracowanie rozwiązań pracy zespołu rozproszonego spójnych z kulturą organizacyjną panującą w firmie
 • Poprawa skuteczności oraz efektywności pracy zespołu rozproszonego 
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 

UCZESTNIK SZKOLENIA

 • Zgłębi tajniki zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Zdobędzie nowe umiejętności oraz narzędzia do sprawnego zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Dowie się jak badać poziom wiedzy, umiejętności oraz postawy niezbędnych do realizacji celów biznesowych niezależnie w jakiej sytuacji się znalazła firma oraz rodzaju pracy i współpracy (w tym przypadku zdalnej). 
 • Będzie wiedział komu i w jaki sposób pomóc w organizacji miejsca oraz sposobu pracy zdalnej 
 • Pozna sposoby tworzenia niezbędnych kanałów komunikacji oraz systemów przepływu informacji
 • Dowie się jak podzielić role, zadbać o rzetelną realizacje powierzonych zadań oraz odpowiedni poziom efektywności 
 • Zwiększy poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa 

MODUŁ I.

WSTĘPNA DIAGNOZA SYTUACJI

 • Aktualna sytuacja firmy – struktura, współpraca – zależność, odpowiedzialność, kanały przepływu informacji
 • Analiza sytuacji w jakiej znalazł się menedżer oraz zespół w stosunku do celów biznesowych firmy
 • Poziom kompetencji i motywacji własnej

MODUŁ II

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

 • Kluczowe aspekty zarządzania zespołem rozproszonym 
 • Autodiagnoza potrzeb rozwojowych niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym 
 • Kultura organizacyjna firmy a praca zdalna 
 • Kontrakt pracy i współpracy zespołu rozproszonego (podział ról, zasady, cele jednostkowe oraz zespołowe) 
 • Kanały, narzędzia do efektywnej pracy zdalnej 

MODUŁ III

PRACA ZDALNA Z DOMU

 • Home Office – niezbędne wsparcie organizacyjnego (komu, jakie i na jakim etapie pracy?)
 • Work from Home Office – kontrola/nadzór w pracy zdalnej, czy to możliwe? 

MODUŁ IV

EFEKTYWNOŚĆ PRACY W ZESPOLE ROZPROSZONYM

 • Motywatory, demotywatory, rozpraszacze w pracy zdalnej „ z biura domowego”  
 • Zarządzanie czasem, swoim i członków rozproszonego zespołu 
 • Sprawna komunikacja ( język, zasady, kanały, przepływ informacji, kultura feedback )
 • Odpowiedzialność, zaufanie, współpraca  w zespole rozproszonym

EFFECTIVE LEADER

CELE SZKOLENIA

 • Rozwój kompetencji przywódczych 
 • Wzrost efektywności osobistej
 • Nabycie umiejętności skutecznych liderów 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ

 • Skutecznie przejść ścieżkę od menedżera do lidera
 • Stawiać i osiągać cele 
 • Motywować się i swój zespół do działania i rozwoju
 • Efektywnie zarządzać sobą i zadaniami w czasie 
 • Skutecznie  się komunikować 
 • Kreatywnie rozwiązywać konflikty 

MODUŁ I

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA

 • Kompetencje i droga transformacji od menedżera do lidera.
 • Pięć poziomów przywództwa John C. Maxwell 
 • Przywództwo sytuacyjne Ken Blanchard
 • Mental Success

MODUŁ II

PUZLE LIDERA

 • Potęga pewności siebie 
 • Poczucie własnej wartości 
 • Postawa i przekonania 
 • Wizja i cele 
 • 7 nawyków skutecznego działania 
 • Autorytet lidera 

MODUŁ III

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen
 • Delegowanie zadań 

MODUŁ IV

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się i język wpływu
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, 

           egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów

 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji

MODUŁ V

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore
 • Podstawy negocjacji – według W. Ury

Program szkolenia

MODUŁ I

1.Diagnoza uczestnika szkolenia

 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Aktualne największe wyzwania zawodowe ( na zajmowanym stanowisku)
 • Zarządzanie sobą poprzez cele
 • Automotywacja

MODUŁ II

2.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się bez przemocy Marshall B.Rosenberg
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Feedback

MODUŁ III

3.Zarządzanie sobą w czasie i planowanie zadań 

 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done
 • Asertywność
 • Delegowanie

MODUŁ IV

4.Case Study   

 • Case Study wybranych sytuacji przez uczestników szkolenia